Instruction

1. If you cannot login, please register and create new profile to fill Exam form.

2. For Regular Students :
i) Students who have only Eligibility number and dont have PRN number, Create new profile then select student type as Existing and enter Eligibility Number.
ii) Students who have both Eligibility and PRN number, Create new profile then select student type as Existing and enter Both Eligibility and PRN number.
iii) Profile with only PRN number not allowed.

3. For External Student :
Students who are External for first year and Regular fresh from second year need to create their profile using eligibility number of first year provided by External Department. Do not use PRN number provided by External Department.

4. Instuctions regarding Temporary Code (Only for F.E. to B.E.) :
i) Temporary codes is only for engineering faculty students whose admission year was 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.
ii) These temporary codes need to be entered instead of eligibility numbers while filling student profile.
iii) If a student admitted from 2010-2011 or later please check eligibility details with your college only.
iv) Find temporary code by login in your account.

Video User Manual

For College

 • Steps To Create Profile
  • Create Account
   • Use valid email id and Mobile number for account creation
  • Enroll for the Course
   • In Student Type option please select proper option
    • New  : Only for those students who have taken admission for first year (or direct Second year in case of Engineering) of course in the college and do not have previous record of eligibility number or PRN for the course
    • New(For ASC International Students Only)  :This is applicable for International Students of Art, Commerce , Science Only
    • Existing:
     • This is Applicable for
     • For fresh students of Arts, commerce, science UG courses who have taken adimtion for FY through College.Eligibility number is must for these students
     • For second year fresh students of arts, commerce, science UG courses whose FY exam is conducted by College. Eligibility number is must for these students
     • For those students who have either PRN OR eligibility number or both numbers.
     • After you enter eligibility, number in specified text box system will verify with eligibility data and according message is displayed to you.  Please be remember if you do not give eligibility number then in that case such result declaration might be affected. 
     • After you enter PRN, number is specified text box system will verify with PRN data and according message is displayed to you. If you get message PRN not FOUND please contact college
      In addition, if a student does not give PRN number then he will be considered as Fresh student and only first year/first semester subjects will be displayed in exam form. 
    • Class Improvement Scheme : This option is for those students who wish to apply for dual degree exam form/ Class improvement exam form
  • Fill Basic Profile
   • Based on Enroll for the course information basic profile like name, mother name, gender, category, address will be displayed to you.
   • If you provide PRN number, data of name and mother name will be fetched from PRN history Data.
   • If you provide  only eligibility number,  data of name and mother name will be fetched from eligibility Data.
   • Students who selected NEW in student type need to fill all information by himself.
 • Profile तयार करण्याचे टप्पे
  • Create Account
   • प्रोफाईल अकाउंट तयार करण्याकरिता वैध ई-मेल आणि मोबाईल नंबरचा वापर करा
  • Enroll for the Course
   • Student Type निवडताना योग्य पर्याय निवडा
    • New : हा पर्याय त्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांनी या चालू वर्षात प्रथम वर्षासाठी (किंवा अभियांत्रिकी शाखेत सरळ द्वितीय वर्षाला ) अभ्यासक्रमास महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे व त्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी या अभ्यासक्रमासाठी PRN किंवा eligibility नंबर भेटलेला नाही
    • (For ASC International Students Only) : हा पर्याय त्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांनी या चालू वर्षात प्रथम वर्षासाठी आर्ट,कॉमर्स,सायन्स अभ्यासक्रमास महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे व ते विध्यार्थी अंतरराष्ट्रीय आहेत अशा विध्यार्थ्यांनाच हा पर्याय लागू आहे
    • Existing:
     • हा पर्याय खालील प्रकारच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.
     • कला, वाणिज्य व विज्ञान विद्याशाखेतील अभ्यासक्रमास महाविद्यालयात प्रवेश घेतला व ज्या विद्यार्थ्यांना eligibility नंबर भेटलेला आहे
     • कला, वाणिज्य व विज्ञान विद्याशाखेतील पदवी स्तरावरील ज्या अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षा महाविद्यालयीन स्तरावर घेतल्या जातात व ज्या विद्यार्थ्यांना आता द्वितीय वर्षासाठी परीक्षा अर्ज भरावयाचा आहे. या विद्यार्थ्यांना eligibility नंबर भरणे आवश्यक आहे
     • ज्या विद्यार्थ्यांकडे eligibility नंबर किंवा PRN नंबर किंवा दोन्ही असेल त्यांच्यासाठी हा पर्याय लागू आहे
     • Eligibility नंबर फॉर्ममध्ये दिलेल्या ठिकाणी टाकल्यानंतर तो नंबर सिस्टम मध्ये तपासला जातो व त्याचा मेसेज तुम्हाला तिथे दाखविला जातो. जर आपण eligibility नंबर लागू असतानाही दिला नाहीत तर आपणास निकालाच्या वेळेस अडचण येऊ शकते.
     • PRN नंबर फॉर्ममध्ये दिलेल्या ठिकाणी टाकल्यानंतर तो नंबर सिस्टम मध्ये तपासला जातो व त्याचा मेसेज तुम्हाला तिथे दाखविला जातो. जर आपणास PRN NOT Found असा मेसेज दिसला तर आपण आपल्या महाविद्यालयास संपर्क साधावा.
      जर आपण PRN नंबर लागू असतानाही दिला नाहीत तर आपणास Fresh student समजून फक्त प्रथम वर्ष/प्रथम सेमिस्टरचेच विषय exam form मध्ये दिसतील.
    • Class Improvement Scheme: हा पर्याय ज्या विद्यार्थ्यांना DUAL degree किंवा Class improvement चा फॉर्म भरावयाचा आहे त्यांच्यासाठी आहे.
  • Fill Basic Profile
   • तुम्ही वरील टप्प्यात (Enroll for Course) मध्ये दिलेल्या माहिती वरून तुमचे नाव,आईचे नाव,  gender, category, address इत्यादि माहिती दर्शविली जाईल.
   • जर तुम्ही PRN नंबर दिला असेल तर तुमचे नाव व आईचे नाव PRN history data मधून दाखविले जाईल.
   • जर तुम्ही फक्त eligibility नंबर दिल्यास तर तुमचे नाव व आईचे नाव Eligibility data मधून दाखविले जाईल.
   • ज्यांनी Student type 'NEW' निवडला असेल त्यांना संपूर्ण माहिती स्वतः भरावी लागेल